Thông tin mới nhất
  • Du lịch Bình Thuận
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 365
  • Trong tuần: 6 856
  • Trong tháng: 27 451
  • Tất cả: 452685
Đăng nhập
Lượt xem: 2240

ĐỀ ÁN NHÂN SỰ

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


      Số:           /ĐA-LMHTX                       Bình Thuận, ngày 24 tháng 9 năm 2020

 

ĐỀ ÁN

Nhân sự Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

Khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

 


          I. Căn cứ xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Nghị định 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ về quy định tổ chức, hoạt động, quản lý hội; Thông tư 03/2013/TT-BNV, ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động, quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

          2. Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 22/4/2016;

          3. Thực tiễn và kết quả hoạt động của Ban chấp hành khóa V và các khóa trước.

II. Yêu cầu xây dựng Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Xây dựng tập thể Ban chấp hành khóa VI có phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần đoàn kết, đại diện ý chí, nguyện vọng của các thành viên, các Hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh; có bản lĩnh chính trị vững vàng; dám nghỉ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tâm huyết với công việc, sẵn sàng cống hiến vì sự nghiệp chung; có đủ năng lực lãnh đạo, điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025;

2. Cơ cấu Ban chấp hành phải phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, đảm bảo sự lãnh đạo tập thể toàn diện trên các lĩnh vực, các vùng, miền; đảm bảo yêu cầu về độ tuổi bình quân, cơ cấu độ tuổi thích hợp, có tính kế thừa, có tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ hợp lý.

 III. Tiêu chuẩn, số lượng Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Ủy ban Ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Tiêu chuẩn :

1.1. Đối với Uỷ viên Ban Chấp hành:

- Có hiểu biết về chính trị, nắm vững chủ trương, đường lối phát triển kinh tế tập thể của Đảng, Nhà nước; có khả năng vận dụng hiệu quả trong thực tiễn.

- Có năng lực nghiên cứu, tham gia đề xuất các chủ trương chính sách, phát triển kinh tế tập thể.

- Hiểu biết về tình hình kinh tế, xã hội của địa phương, có khả năng tập hợp và vận động quần chúng tham gia phong trào phát triển kinh tế tập thể. Nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

- Có uy tín trong cơ quan, đơn vị công tác, không có sai phạm hoặc đang bị xử lý kỷ luật; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đối với các đồng chí đại diện các Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân tham gia Ban Chấp hành phải có uy tín trong lĩnh vực, đơn vị phải là thành viên của Liên minh HTX tỉnh, hoạt động có hiệu quả và chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật.

1.2. Đối với Ủy viên Ban Thường vụ

Ngoài những tiêu chuẩn chung đối với ủy viên Ban Chấp hành, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ phải có uy tín đối với các Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân; có kinh nghiệm, năng lực trong xây dựng và phát triển phong trào Hợp tác xã; có khả năng phối hợp với các Sở ngành và địa phương trong việc đề xuất, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế tập thể.

1.3. Đối với Thường trực

Ngoài những tiêu chuẩn chung đối với Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, các đồng chí là Thường trực (Chủ tịch, Phó Chủ tịch) Liên minh Hợp tác xã phải đảm bảo về trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: Đại học trở lên và nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt.

1.4. Đối với Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

Ngoài những tiêu chuẩn chung đối với Ủy viên Ban Chấp hành, các đồng chí là ủy viên Ủy ban Kiểm tra phải có hiểu biết về chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực kinh tế tập thể, có tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, ngoài những tiêu chuẩn trên phải có đầy đủ tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Thường vụ.

 

2. Số lượng, cơ cấu:

2.1. Đối với Ban Chấp hành:

2.1.1. Số lượng: 29 ủy viên.

2.1.2. Cơ cấu:

- Cơ quan Liên minh Hợp tác xã: 05 ủy viên gồm:

+ Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh: 03 ủy viên.

+ Trưởng hoặc phó phòng: 02 ủy viên.

- Đại diện Thường trực Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của một số huyện, thị, thành phố: 03 ủy viên, gồm: Tuy phong, Hàm Thuận Nam, Đức Linh.

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan: 08 ủy viên, gồm: Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Thuận; Sở Nông nghiệp & PTNT; Sở Giao thông Vận tải; Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Công thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Hội Nông dân; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

- Đại diện các HTX, Quỹ TDND thành viên (Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc): 13 ủy viên, gồm:

+ Đại diện Quỹ TDND: 05 ủy viên, gồm: Quỹ TDND: Hàm Hiệp; Lạc Tánh; Liên Hương; Lagi; Phước Thể.

+ Đại diện Hợp tác xã trên lĩnh vực nông nghiệp: 05 ủy viên, gồm: Hợp tác xã: Long Điền I (Tuy Phong); Thái Bình (Bắc Bình); Hòa Thành (Hàm Thuận Bắc); Công Thành (Đức Linh); Thuận Tiến (Hàm Thuận Bắc).

+ Đại diện Hợp tác xã trên lĩnh vực vận tải: 01 ủy viên: Hợp tác xã Vận tải ô tô Phan Thiết.

+ Lĩnh vực khác: 02 ủy viên, gồm: Hợp tác xã dịch vụ, du lịch Gành, Mũi Né; Hợp tác xã dịch vụ môi trường Vĩnh Hảo.

2.2 Đối với Ban Thường vụ

2.2.1. Số lượng: 09 ủy viên.

2.2.2. Cơ cấu:

- Cơ quan Liên minh HTX tỉnh: 05 ủy viên, gồm: Thường trực; trưởng hoặc phó các phòng chuyên môn.

- Đại diện các Sở, ngành: 02 ủy viên, gồm: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở kế hoạch - Đầu tư.

- Đại diện các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân (Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc): 02 ủy viên, gồm: Quỹ TDND: Hàm Hiệp; Phước Thể.

2.3. Đối với Thường trực

Số lượng: 03 đồng chí, gồm: 01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch


2.4. Đối với Ủy ban Kiểm tra

2.4.1. Số lượng: 03 ủy viên.

2.4.2. Cơ cấu:

Ủy viên UBKT được bầu từ các Ủy viên Ban Chấp hành, có cơ cấu như sau:

- Chủ nhiệm phải là Thường trực Liên minh HTX tỉnh;

- 01 ủy viên chuyên trách là Trưởng hoặc Phó Phòng thuộc cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

- 01 ủy viên còn lại lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Bình Thuận.

          Trên đây là Đề án nhân sự Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

 

Nơi nhn:

- Sở Nội vụ;

- Liên minh HTX VN;

- BCH Liên minh HTX;

- Lưu VT, HC-TC.

TM. BAN CHẤP HÀNH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Phan Đình Khiêm