Thông tin mới nhất
  • Du lịch Bình Thuận
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 378
  • Trong tuần: 6 869
  • Trong tháng: 27 464
  • Tất cả: 452698
Đăng nhập
Lượt xem: 3891

BÁO CÁO NHIỆM KỲ 2016-2020 CỦA UBKT

 

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC KIỂM TRA KHÓA V

  NHIỆM KỲ 2016 - 2020

         

I. Công tác củng cố và kiện toàn của UBKT Liên minh HTX tỉnh

UBKT Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã được Hội nghị Ban chấp hành khoá V, phiên họp thứ nhất bầu ra 03 đồng chí gồm: 01 Chủ nhiệm và 02 Uỷ viên. Trong nhiệm kỳ, UBKT đã có sự biến động về mặt nhân sự, đồng chí Chủ nhiệm UBKT về hưu, nên ngày 24/9/2019, tại Hội nghị lần thứ 8, khóa V, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã bầu bổ sung, thay thế chức danh Chủ nhiệm UBKT khóa V, nhiệm kỳ 2016-2020.

Cán bộ UBKT Liên minh HTX tỉnh đều hoạt động kiêm nhiệm, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành, Thường trực Liên minh HTX tỉnh và sự định hướng, hướng dẫn của UBKT Liên minh HTX Việt Nam.

Ngay sau Đại hội UBKT đã xây dựng Quy chế hoạt động và chương trình hoạt động của UBKT. Trong suốt nhiệm kỳ, UBKT đã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các HTX thành viên thực hiện công tác tổng kết, Đại hội thành viên theo quy định của Luật HTX 2012 và Điều lệ HTX, bầu hoặc kiện toàn Ban kiểm soát, kiểm soát viên và hướng dẫn các hoạt động trong phạm vi công tác kiểm tra, kiểm soát theo qui định.

II. Kết quả hoạt động của UBKT Liên minh HTX tỉnh.

1. Giám sát và kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, Điều lệ của Liên minh HTX tỉnh; Nghị quyết Đại hội; Nghị quyết của Ban chấp hành; Quyết định của Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh.

Qua công tác kiểm tra giám sát của UBKT cho thấy: Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành đã thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Điều lệ Liên minh HTX tỉnh và các Nghị quyết của Ban chấp hành; cụ thể:

- Ngay sau Đại hội V, nhiệm kỳ 2016 - 2020, Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh đã ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ Uỷ viên Ban chấp hành; thông qua Quy chế hoạt động của UBKT, quy định mức đóng hội phí cho các đơn vị thành viên. Các quy chế đều được xây dựng đảm bảo đúng quy trình, các nội dung chặt chẽ, phù hợp với đặc điểm hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Bình Thuận.

- Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh thực hiện tốt chế độ họp theo quy định của Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Nội dung các kỳ họp được Thường trực Liên minh HTX tỉnh chuẩn bị chu đáo và có chất lượng. Các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đều có đủ số lượng thành viên theo quy định, Nghị quyết được thông qua theo đa số. Trong thảo luận thể hiện tính dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm của cá nhân, tập thể BCH, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện Nghị quyết và những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

- Hoạt động của cơ quan Liên minh HTX tỉnh có nhiều đổi mới, chủ động, sáng tạo, làm tốt vai trò là cơ quan thường trực, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ; Các Nghị quyết của Đại hội, của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh và các văn bản chỉ đạo có liên quan đến kinh tế tập thể đều được triển khai kịp thời tới các thành viên; thực hiện tốt vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể của tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, mọi vấn đề đều được công khai tại các cuộc họp giao ban hàng tháng. Tạo điều kiện cho cán bộ viên chức được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ…

- Việc củng cố kiện toàn bộ máy giúp việc Liên minh HTX tỉnh được thực hiện kịp thời. Trong nhiệm kỳ, Thường trực đã thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện cải cách hành chính, từng bộ phận, cá nhân xây dựng chương trình làm việc hàng tuần, tháng; tăng cường đi cơ sở, Giám sát việc thực hiện Luật HTX và các qui định, luật pháp có liên quan đến KTTT, HTX.

- Công tác tư vấn, hỗ trợ các HTX thành viên luôn được Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện khá tốt.

Trong nhiệm kỳ qua đã tuyên truyền và kết nạp mới 28 đơn vị thành viên. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, phố biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT; tuyên truyền, giới thiệu và nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới, hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc... bình quân có 40 tin, bài, phóng sự/năm và thông tin liên quan.

Hàng năm Liên minh HTX tỉnh đều xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX, đồng thời tranh thủ nguồn kinh phí đào tạo bồi dưỡng của các ngành, đơn vị thuộc Liên minh HTX Việt Nam, các tổ chức Phi Chính phủ ... để tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ HTX. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 44 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho gần 2600 lượt cán bộ, thành viên HTX với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng.

Liên minh HTX tỉnh luôn xác định hoạt động xúc tiến thương mại là nhiệm vụ quan trọng để hỗ trợ HTX, THT trong tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Các hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai đa dạng, bằng các biện pháp đẩy mạnh quảng bá, tuyên truyền, tham gia 14 hội chợ thường niên trong và ngoài tỉnh với 120 lượt sản phẩm của các HTX, kinh phí đã hỗ trợ trên 230 triệu đồng. Đồng thời thực hiện trưng bày sản phẩm giới thiệu tại các hội nghị lớn của Tỉnh và Trung ương. Tổ chức một số hội nghị kết nối cung cầu với các tỉnh để liên kết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

Liên minh HTX tỉnh luôn quan tâm đến công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, qua đó đã tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế thông qua các dự án hỗ trợ phát triển HTX; từng bước tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm lợi thế của địa phương, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX.

Hội đồng thi đua khen thưởng của Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã thực hiện tốt quy trình, xét thi đua khen thưởng trong hệ thống liên minh. Hàng năm, trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, Liên minh hợp tác xã tỉnh đều có giấy khen để khen thưởng những đơn vị đã có nhiều thành tích trong hoạt động. Đồng thời, kịp thời đề xuất UBND tỉnh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào và cho địa phương. Trong nhiệm kỳ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã công nhận 31 tập thể là hợp tác xã điển hình tiên tiến; tặng giấy khen cho 15 tập thể, 20 cá nhân; UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 04 tập thể; tặng bằng khen cho 28 tập thể, 18 cá nhân; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tặng 01 cờ thi đua cho 01 tập thể, 10 bằng khen tập thể và 10 cá nhân; tặng 58 kỷ niệm chương vì đã có đóng góp tích cực trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể của tỉnh và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh.

2. Giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính của Liên minh HTX tỉnh.

Qua kiểm tra cho thấy Thường trực Liên minh HTX tỉnh đã quản lý kinh phí theo Luật ngân sách, sử dụng đúng mục đích, các nội dung chi bám sát định mức theo Quy chế chi tiêu nội bộ, phục vụ cho hoạt động chung của Liên minh HTX, không có khoản chi sai chế độ. Hàng năm đều được Sở Tài chính duyệt quyết toán có thông báo bằng văn bản.

Nguồn hội phí được Liên minh HTX tỉnh đã sử dụng chủ yếu cho các hội nghị sơ, tổng kết thành viên; in, gửi tài liệu; khen thưởng cho các thành viên, qua kiểm tra không có khoản nào chi sai chế độ.

Việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí khác được Liên minh HTX tỉnh thực hiện đảm bảo đúng quy định.

3. Công tác bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát.

- Công tác bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát được quan tâm triển khai thực hiện. Trong nhiệm kỳ đã cử nhiều lượt cán bộ UBKT Liên minh HTX tỉnh và Ban kiểm soát các HTX tham gia các lớp tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức.

- UBKT Liên minh HTX tỉnh đã hướng dẫn Ban kiểm soát HTX xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hướng vào các nội dung như: Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ HTX, Nghị quyết Đại hội thành viên, Qui chế dân chủ ở cơ sở và giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch, rõ ràng các quyền lợi và trách nhiệm của thành viên và người lao động của các HTX. UBKT thường xuyên kết hợp các lớp tập huấn đề tuyên truyền các chính sách về quản lý, điều hành HTX và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra cho hơn 500 lượt cán bộ kiểm soát HTX. Thông qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, UBKT Liên minh HTX tỉnh đã giúp cán bộ ban kiểm soát HTX nâng cao kiến thức chuyên môn, thực hiện tốt 8 nhiệm vụ của Ban kiểm soát tại cơ sở.

- Ngoài việc tổ chức các lớp bồi dưỡng tập trung, hàng năm UBKT Liên minh HTX tỉnh đều kết hợp việc đi kiểm tra các dự án vay vốn hoặc các cuộc kiểm tra chuyên đề để đến trực tiếp các HTX nắm bắt tình hình thực tế, những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức hoạt động để giúp các HTX từng bước khắc phục khó khăn, hoạt động theo đúng bản chất HTX theo Luật HTX 2012.

4. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các HTX, đơn vị thành viên.

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2020, UBKT đã tiếp nhận 28 đơn thư và đề xuất kiến nghị của các HTX về các vấn đề cụ thể như: kiến nghị về chính sách - pháp luật có 08 đơn; khiếu nại về hoạt động nội bộ HTX, Liên hiệp HTX có 20 đơn. Sau khi tiếp nhận các đơn thư, kiến nghị đề xuất, UBKT Liên minh HTX tỉnh luôn tích cực, khẩn trương tham gia giải quyết đơn khiếu nại và tư vấn pháp luật cho các HTX. Bằng các biện pháp nghiệp vụ như: nghiên cứu hồ sơ, tìm hiểu các vấn đề liên quan và tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương kịp thời xem xét giải quyết các đơn, thư khiếu nại của các HTX, thành viên HTX và người lao động trong các HTX. Trong nhiệm kỳ đã giải quyết cơ bản các đơn thư, kiến nghị đề xuất của các HTX.

UBKT Liên minh HTX tỉnh luôn tích cực chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn công tác nắm bắt tình hình hoạt động của các Ban kiểm soát HTX để tư vấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, đồng thời lắng nghe, ghi nhận những khó khăn, nguyện vọng của thành viên để tham mưu với Thường trực Liên minh HTX tỉnh báo cáo UBND tỉnh và các cấp, các ngành có liên quan giải quyết, tháo gỡ, tạo điều kiện cho HTX phát triển.

III. Đánh giá chung.

           Trong nhiệm kỳ qua với sự nỗ lực khắc phục khó khăn, UBKT Liên minh HTX tỉnh luôn được đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng được chức năng, yêu cầu, nhiệm vụ góp phần củng cố, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2020 và các Nghị quyết của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh đề ra. Việc giải quyết các đơn thư, bảo về quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên, người lao động trong HTX được giải quyết đúng qui định, kịp thời giúp các HTX yên tâm phát triển sản xuất, không xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế sau:

                                                                                       - Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của HTX chưa mang tính chủ động, thường xuyên theo kế hoạch, còn mang tính giải quyết sự vụ, vì vậy có việc chậm phát hiện và giải quyết chưa kịp thời.

- Công tác phối hợp giữa UBKT Liên minh HTX tỉnh và Ban kiểm soát các đơn vị thành viên chưa thường xuyên, liên tục.

                                                                                       - Chế độ báo cáo định kỳ và hàng năm của các Ban kiểm soát HTX đối với UBKT Liên minh HTX chưa đầy đủ, kịp thời, chỉ khi nào phát sinh khiếu nại, kiến nghị HTX mới báo cáo nên việc giải quyết mất nhiều thời gian và làm ảnh hưởng đến hoạt động của HTX.

- Một số HTX chưa chú trọng đến công tác kiểm tra, kiểm soát, Ban kiểm soát chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ của mình. Một số cán bộ kiểm soát HTX trình độ, năng lực công tác còn hạn chế; do đó việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát theo Điều lệ HTX còn nhiều lúng túng nhất là trong nghiệp vụ kiểm soát hoạt động tài chính kế toán HTX.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

- Cán bộ UBKT Liên minh HTX tỉnh đều là cán bộ kiêm nhiệm, nên chủ yếu thực hiện công tác chuyên môn, không có chuyên môn sâu về nghiệp vụ kiểm tra nên thiếu thời gian dành cho thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của mình. Tính chủ động, sáng tạo của cán bộ UBKT còn hạn chế;

- Việc lựa chọn nhân sự và bầu ban kiểm soát ở một số HTX còn mang tính hình thức. Nhiều nơi Ban kiểm soát HTX hoạt động còn phụ thuộc vào Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành.

- Địa bàn các HTX xa, điều kiện kinh phí, phương tiện đi lại khó khăn nên việc đi cơ sở nắm bắt kịp thời các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của HTX hạn chế;

- Cán bộ làm công tác kiểm tra, kiểm soát một số HTX còn có tư tưởng né tránh, ngại va chạm nên phần nào ảnh hưởng đến công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các HTX.

Một số bài học kinh nghiệm được rút ra.

- Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực, Ban thường vụ và thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giải quyết vụ việc của UBKT Liên minh HTX Việt Nam

- Cán bộ làm công tác kim tra, kim soát phải được đào tạo, bồi dưỡng về ng­hiệp vụ chuyên môn, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về kinh tế hợp tác, HTX, để từ đó giám sát, kiểm tra việc HTX, thành viên, người lao động tuân thủ các quy định của pháp luật được chặt chẽ và hiệu quả hơn.

- Công tác hướng dẫn Ban kiểm soát, kiểm soát viên của HTX về công tác giám sát hoạt động của HTX phải luôn được chú trọng, xây dựng chương trình công tác theo quy định của Điều lệ HTX và quy định của pháp luật; kịp thời cung cấp các tài liệu mới về chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động kiểm tra, kiểm soát cho Ban kiểm soát HTX; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác kiểm tra, kiểm soát hàng năm và từng giai đoạn.

- Ban kiểm soát HTX cần phát hiện kịp thời, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị HTX và UBKT Liên minh HTX tỉnh giải quyết những vấn đề phức tạp khi mới phát sinh và giải đáp tháo gỡ những vướng mắc của thành viên, người lao động ở cơ sở nhằm hạn chế việc tồn đọng tích tụ các mâu thuẫn dẫn đến khiếu kiện vượt cấp. 

- Các HTX cần quan tâm, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động và có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ kiểm soát HTX.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

I. Phương hướng, mục tiêu:

1. Phương hướng:

Với phương châm "ngăn ngừa là chính", hàng năm UBKT chú trọng xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động của Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị thành viên nhằm giúp cho các đơn vị đó thực hiện hoạt động của mình theo đúng các quy định của pháp luật, Luật HTX 2012, Điều lệ của Liên minh HTX và Điều lệ HTX, Nghị quyết Đại hội thành viên;

Thường xuyên kiểm tra, phối hợp chỉ đạo các đơn vị thành viên tổ chức Đại hội đúng nhiệm kỳ, đúng quy định. Kịp thời phát hiện những sai sót trong việc thực hiện Điều lệ HTX, tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát để uốn nắn kịp thời, cũng như phát hiện những nhân tố tích cực, điển hình tiến tiến, tiêu biểu của công tác kiểm tra, kiểm soát để tuyên dương, khen thưởng và phổ biến nhân rộng;

Xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền và cơ sở để chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của UBKT và Ban kiểm soát các HTX;

Thường xuyên thực hiện giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính của Liên minh HTX tỉnh, từng bước thực hiện kiểm toán nội bộ các HTX.

2. Mục tiêu:

- Phấn đấu 100% cán bộ UBKT Liên minh HTX tỉnh và Ban kiểm soát HTX được tập huấn, cập nhật văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát.

- Đảm bảo 100% đơn thư khiếu nại của các đơn vị thành viên gửi Liên minh HTX tỉnh được xem xét giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Mỗi năm kiểm tra từ 25 – 30% đơn vị thành viên.

- Thường xuyên thực hiện giám sát hoạt động của Ban chấp hành, của Liên minh HTX tỉnh.

- Thực hiện đổi mới lề lối làm viêc của UBKT Liên minh HTX tỉnh và Ban kiểm soát các HTX. Thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo hai chiều nhằm gắn kết các hoạt động trong công tác kiểm tra của hệ thống kiểm tra, kiểm soát  giữa Liên minh HTX tỉnh và các HTX thành viên.

II. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra trong nhiệm kỳ tới.

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về kinh tế hợp tác, HTX, công tác quản lý lao động, BHXH, BHYT cho thành viên HTX.

- Tổ chức triển khai công tác kiểm tra gắn với nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách, pháp luật, của Đảng và Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX, các Nghị quyết của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh  nhằm thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của HTX, thành viên và người lao động.

- Thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời những điểm bất hợp lý trong chính sách chế độ đối với HTX, xã viên và người lao động làm việc trong HTX để kịp thời kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải quyết.

2. Thực hiện tốt nhiệm vụ của UBKT Liên minh HTX tỉnh.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Luật HTX đối với Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh và các HTX trong tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

3. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát định kỳ và đột xuất.

- Xây dựng Quy chế hoạt động và chương trình công tác của UBKT khóa  VI, nhiệm kỳ (2020-2025) theo tinh thần Nghị quyết và Điều lệ Đại hội Liên minh HTX tỉnh Bình Thuận lần thứ VI. Thực hiện đúng chế độ sinh hoạt, hội họp của UBKT Liên minh tỉnh.

- Tham mưu cho Ban Chấp hành và Thường trực Liên minh HTX tỉnh về công tác kiểm tra, kiểm soát trong các HTX, tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội thành viên và các quy định khác có liên quan đến HTX

- Coi trọng việc lấy ý kiến của HTX, thành viên, người lao động về hoạt động kiểm tra, kiểm soát và tiếp nhận giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến HTX theo đúng thẩm quyền quy định của pháp luật nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho HTX, thành viên và người lao động.

- Thực hiện giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan Liên minh HTX tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, kiểm soát cho cán bộ UBKT Liên minh HTX tỉnh và Ban kiểm soát các HTX.

- Hàng năm phối hợp với bộ phận đào tạo bồi dưỡng của Liên minh HTX tỉnh để gắn công tác đào tạo bồi dưỡng với nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát HTX vào chương trình đào tạo thường xuyên của Liên minh HTX tỉnh theo kế hoạch.

- Tranh thủ sự giúp đỡ hỗ trợ về nguồn kinh phí, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn của Liên minh HTX Việt Nam cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kiến thức cho cán bộ kiểm tra, kiểm soát HTX.

- Tích cực vận động cán bộ quản lý, cán bộ kiểm soát HTX tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý HTX, nghiệp vụ kiểm soát nhằm nâng cao năng lực tổ chức bộ máy HTX, hoạt động có hiệu quả.

5. Phối hợp với các cấp, các ngành kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu kiện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các HTX thành viên.

- Phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo; phối hợp với Ban kiểm soát HTX thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, kiểm soát, đổi mới nội dung công tác hoà giải nội bộ; phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố hướng dẫn các HTX rà soát lại điều lệ, tổ chức Đại hội thành viên để củng cố hoạt động của HTX đảm bảo phù hợp qui định của Luật HTX 2012.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện các thủ tục giải thể các HTX ngừng hoạt động kéo dài.

- Thường xuyên phối hợp với UBKT Liên minh HTX Việt Nam để tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm trong công tác kiểm tra.

6. Thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, đầy đủ.

- UBKT thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và các báo cáo theo yêu cầu của Uỷ ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam.

- Đối với ban kiểm soát của HTX thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định của Điều lệ HTX. Chủ động trao đổi thông tin, phản ánh tình hình HTX cho UBKT Liên minh HTX tỉnh để kịp thời xử lý khi có các vụ việc xảy ra.

Kính thưa Đại hội.

Tôi vừa thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm BCH khóa V, báo cáo kết quả hoạt động UBKT khóa V,nhiệm kỳ 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Xin cảm ơn Đại hội./.