Thông tin mới nhất
  • Du lịch Bình Thuận
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 394
  • Trong tuần: 6 885
  • Trong tháng: 27 480
  • Tất cả: 452714
Đăng nhập
Lượt xem: 1615

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM BHC

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2020, với tinh thần: “đoàn kết, chủ động, sáng tạo” trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa V đã khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tin tưởng giao phó.

Nhằm đánh giá kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại trong công tác lãnh đạo, điều hành của tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2020, Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa V nghiêm túc kiểm điểm về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2020 với những ưu, khuyết điểm cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH BAN CHẤP HÀNH LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2016  -2020 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 30 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất đã bầu 07 ủy viên Ban chấp hành vào Ban Thường vụ, 02 Phó Chủ tịch và 01 Chủ tịch. Trong quá trình hoạt động, đã có 09 đồng chí thôi tham gia Ban chấp hành do chuyển công tác khác và nghỉ hưu theo chế độ. Tại các Hội nghị, Ban chấp hành đã bầu và đề nghị UBND tỉnh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chuẩn y bổ sung 08 đồng chí vào ủy viên Ban Chấp hành, trong đó có 01 Phó Chủ tịch, 07 ủy viên Ban châp hành. Đến cuối nhiệm kỳ, Ban Chấp hành có có 29 ủy viên.

II. LỀ LỐI LÀM VIỆC, PHƯƠNG PHÁP CHỈ ĐẠO

1. Lề lối làm việc

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực làm việc theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, mọi vấn đề quan trọng đều được đưa ra Hội nghị bàn bạc, thảo luận, thống nhất hành động; thực hiện nghiêm túc Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực.

 Đối với những nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng, những vấn đề liên quan đến công tác nhân sự của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đều được Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thực hiện đảm bảo quy trình, quy định.

2. Về phương pháp chỉ đạo

Bám sát Nghị quyết Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh đã cụ thể hóa thành chương trình công tác hàng năm, hàng quý và các chuyên đề để tổ chức triển khai thực hiện; có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và tuyên dương, nhân rộng các mô hình.

Ban Chấp hành tham mưu, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể của tỉnh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước; lãnh đạo xây dựng, phát triển tổ chức Liên minh Hợp tác xã…. thông qua Ban Thường vụ, tập thể Thường trực. Do vậy, năng lực lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ngày càng được nâng cao, ngày càng mang tính khoa học hơn.

3. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực.

Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành nói chung đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần cảnh giác trước những âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Đa số các ủy viên Ban Chấp hành được cơ cấu là lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc các Hợp tác xã… nên luôn phát huy vai trò trách nhiệm và chức trách nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí ủy viên luôn gương mẫu chấp hành, vận động người thân, cán bộ nhân viên, thành viên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các Nghị quyết của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016 - 2020

1. Kết quả hoạt động của Ban chấp hành.

Ngay sau Đại hội, Ban chấp hành đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc; chương trình hành động toàn khóa; tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc trên cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc hiệp thương dân chủ và quy chế dân chủ cơ sở trong việc xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác.

Ban Chấp hành có sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động; đảm bảo tính chiến đấu và khả năng lãnh đạo; mối quan hệ công tác; chế độ tự phê bình và phê bình. Hàng năm, Ban chấp hành đều tổ chức Hội nghị tổng kết năm và đề ra phương hướng hoạt động cho năm tiếp theo, trong đó thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác chuyên môn tại đơn vị.

Thực hiện chương trình hành động toàn khóa V, nhiệm kỳ 2016-2020, hàng năm trên cơ sở giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, liên minh Việt Nam và trên cơ sở phối hợp với các cấp, các ngành, Ban chấp hành xây dựng chương trình và cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ, đưa ra những chủ trương, giải pháp, bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ V; các nghị quyết, chủ trương của Đảng bộ tỉnh, các chỉ đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; tổ chức triển khai thực hiện một cách toàn diện, đáp ứng yêu cầu lợi ích của các thành viên cũng như yêu cầu phát triển kinh tế tập thể trong tình hình mới; tổ chức thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Tỉnh ủy, UBND, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao.

Đối với việc tham mưu, đề xuất tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể của tỉnh được Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể của tỉnh giao; lãnh đạo thực hiện các nhiệm được UBND tỉnh giao hàng năm, các nhiệm vụ do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chỉ đạo thực hiện....Ban chấp hành đã tập trung triển khai đồng bộ, các nhiệm vụ, giải pháp đều gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; gắn với nhu cầu, lợi ích của các Hợp tác xã và các thành viên.

2. Hoạt động của Ban Thường vụ:

Bám sát Nghị quyết Đại hội lần V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ đã cụ thể hóa thành chương trình công tác năm, 6 tháng, quý và các chuyên đề để tổ chức triển khai thực hiện; có sơ tổng kết, rút kinh nghiệm và tuyên dương, nhân rộng các mô hình.

Thực hiện tốt chế độ hội, họp Ban Thường vụ định kỳ để bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, chăm lo cho thành viên; cho ý kiến các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hợp tác xã, cũng như các nội dung có liên quan đến công tác nhân sự của Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

3. Hoạt động của Chủ tịch, Phó Chủ tịch (Thường trực Liên minh)

 Tập thể Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh luôn có tinh thần trách nhiệm cao, luôn đoàn kết, điều hành theo quy chế, thực hiện tốt nguyên tắc hiệp thương dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi công việc thuộc thẩm quyền tập thể đều được đem ra bàn bạc trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để thảo luận đi đến thống nhất, trên cơ sở đó Thường trực xử lý, điều hành, theo dõi việc thực hiện.

 Trong tập thể Thường trực phân công 01 Phó Chủ tịch làm Phó Chủ tịch Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra để điều hành, theo dõi và chỉ đạo các hoạt động liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, sự chỉ đạo, theo dõi của Sở nội vụ và linh động trong công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương. Qua đó, các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được Điều lệ quy định đều được Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

4. Những khuyết điểm, hạn chế:

Một là, hoạt động của các ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ chưa đồng đều, một số ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ chưa chủ động trong thực hiện chế độ hội họp và tham gia đóng góp ý kiến, chưa đề xuất được những giải pháp thiết thực trong đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã, chưa tư vấn hình thành được các mô hình Hợp tác xã quy mô lớn, Liên hiệp hợp tác xã và triển khai các hoạt động hỗ trợ thành viên chưa nhiều.

Hai là, đối với một số khó khăn hạn chế mang tính cố hữu, Ban chấp hành chưa có giải pháp quyết liệt để tháo gỡ; Ban Thường vụ, Thường trực chưa mạnh dạn, kiên trì đeo bám, đề xuất kiến nghị với các cấp có thẩm quyền để tháo gỡ, giải quyết như: chưa xây dựng được hệ thống cơ chế chính sách cụ thể, đồng bộ để hỗ trợ các Hợp tác xã, Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã chưa được thành lập....

          Ba là, Trong quá trình hoạt động, Ban chấp hành chưa thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, nên hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã khóa V vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như: hoạt động của Ủy ban kiểm tra còn mang tính giải quyết sự vụ, sự việc chưa chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện; công tác phối hợp giữa UBKT Liên minh HTX tỉnh và Ban kiểm soát các đơn vị thành viên chưa thường xuyên, liên tục;...;

          Theo Nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2020 thì đến nay còn 02 chỉ tiêu chưa hoàn thành, một số nhiệm vụ, giải pháp chưa được thực hiện triệt để, hiệu quả chưa cao. Việc tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình Hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả chưa thường xuyên.

          5. Nguyên nhân của những hạn chế

5.1. Nguyên nhân khách quan

Một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm đúng mức tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển Kinh tế tập thể, nhất là ở cấp huyện, cấp xã. Hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể ở một số nơi chưa hiệu quả, còn hình thức, chưa coi trọng chỉ đạo phát triển Kinh tế tập thể là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên; Bộ máy quản lý nhà nước về Kinh tế tập thể, Hợp tác xã chưa được kiện toàn theo yêu cầu; công tác quản lý chưa được thường xuyên, liên tục; cán bộ theo dõi chủ yếu là kiêm nhiệm và chưa được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về Kinh tế tập thể, Hợp tác xã; Chưa có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân; chưa có sự quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra định hướng, cơ chế chính sách tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho Kinh tế tập thể, Hợp tác xã phát triển; Phương thức sản xuất tự do, nhỏ lẻ đã trở thành thói quen, giữ vai trò chủ đạo trong tư duy sản xuất xuất, kinh doanh của người dân, trong khi còn rất ít mô hình liên kết sản xuất thành công, có hiệu quả để tuyên truyền, nhất là chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa.... đây chính là những nguyên nhân khách quan anh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động của Ban chấp hành, ảnh hưởng đến công tác tham mưu phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

5.2. Nguyên nhân chủ quan

Ủy viên Ban chấp hành đa số kiêm nhiệm nên ít dành thời gian cho hoạt động kinh tế tập thể; đội ngũ cán bộ Liên minh tuy được tăng cường, nhưng nhìn chung vẫn chưa mạnh; trụ sở làm việc tuy được tu sữa nhưng còn chật hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu về hoạt động; phương tiện phục vụ đưa đón cán bộ, lãnh đạo và nhân viên cơ quan (ô tô) tuy được trang bị, nhưng đang xuống cấp, không được cấp kinh phí sữa chữa nên ảnh hưởng đến công tác đi cơ sở, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hợp tác xã....

Việc nghiên cứu, quán triệt và vận dụng các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của cấp trên có lúc chưa sâu kỹ, còn lúng túng, chưa phù hợp với thực tiễn tình hình địa phương. Ban chấp hành chưa kịp thời tổng kết đánh giá nhân rộng mô hình điển hình.

(và báo cáo với toàn thể Đại hội về trụ sở làm việc, đến thời điểm này, được sự quan tâm của UBND tỉnh, sau Đại hội này, cơ quan Liên minh HTX tỉnh sẽ có trụ sở làm việc mới, tại số 10 Hải Thượng Lãn Ông, đây là một niềm vui lớn, và có thể nói là một món quà đầy ý nghĩa mà lãnh đạo tỉnh dành tặng cho cán bộ, nhân viên Liên minh HTX tỉnh trước thềm Đại hội VI).

III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÚT RA

Từ thực tiễn công tác và dựa trên cơ sở những ưu điểm và tồn tại yếu kém trên, Ban chấp hành rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là Sự đoàn kết nhất trí cao, thống nhất từ ý chí đến hành động của tập thể Ban chấp hành trên cơ sở bám sát sự lãnh chỉ đạo của Đảng, sự hỗ trợ của chính quyền, sự định hướng của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là yếu tố quyết định việc hoàn thành mục tiêu Nghị quyết, chương trình hành động do Đại hội lần thứ V đề ra.

Hai là Trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước về kinh tế tập thể, Hợp tác xã cần bám sát thực tiễn tình hình kinh tế-xã hội của từng địa phương để đề ra các giải pháp trọng tâm, trọng điểm và dồn sức thực hiện.

Ba là Chú trọng tham mưu các cấp, các ngành giải quyết hài hòa nhu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các thành viên, hợp tác xã là yếu tố cần thiết để phát huy sức mạnh của các Hợp tác xã trong tham gia phát triển nền kinh tế - xã hội của tỉnh. Quan tâm đầu tư hơn nữa cho công tác tập huấn, bổi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ phụ trách, tham mưu phát triển kinh tế tập thể, cán bộ quản lý hợp tác xã.

Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2020 nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội./.

Xin cảm ơn Đại hội