• Du lịch Bình Thuận
1 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Liên minh HTX tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 1430
 

    Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

    Văn phòng là cơ quan tham mưu, giúp việc của Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan và lãnh đạo cơ quan được phân công phụ trách, được giao các nhiệm vụ cụ thể sau:

 1. Tham mưu công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; tham mưu thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan; chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ pháp lý về tổ chức, cán bộ và tài sản của cơ quan và tổ chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền. Tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế hoạt động của tổ chức và cơ quan.
 2. Tham mưu, thực hiện công tác quản trị, văn thư - lưu trữ, tài chính - kế toán, tài sản - hậu cần, thủ kho, bảo vệ, an ninh trật tự và phòng,  chống cháy nổ tại cơ quan, kiểm soát tình hình thu chi về tài chính; quản lý các con dấu của cơ quan, chi bộ , công đoàn cơ quan; theo dõi, tiếp nhận công văn đến của cơ quan, trình Thủ trưởng cơ quan điều hành xử lý.
 3. Theo dõi, tổng hợp, đề xuất mua sắm tài sản, trang thiết bị máy móc, phương tiện, công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm và các nhu yếu phẩm, vật chất phục vụ nhu cầu làm việc của cơ quan.
 4. Tham mưu chuẩn bị tài liệu và xếp lịch làm việc, công tác của cơ quan, của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các cuộc họp, hội nghị; tham mưu, ban hành thông báo kết luận tại các cuộc họp, hội nghị của cơ quan và Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
 5. Tham mưu, thực hiện công tác thi đua - khen thưởng của cơ quan, của hệ thống Liên minh Hợp tác xã tỉnh, cụm thi đua.
 6. Tham mưu, thực hiện công tác xây dựng cơ quan văn hóa, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan.
 7. Thực hiện công tác tổng hợp, tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo, đánh giá tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, hằng năm; các chương trình, kế hoạch.... theo quy định. Tham mưu, thực hiện công tác quản lý thành viên, công tác phát triển thành viên; hướng dẫn đăng ký kết nạp thành viên và hoạt động của thành viên.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh giao.

    Chức năng, nhiệm vụ của phòng Chính sách - Kiểm tra.

    Phòng Chính sách - Kiểm tra là cơ quan tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã và thi hành kỷ luật trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận; được giao các nhiệm vụ cụ thể sau:

 1. Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, chính sách, chiến lược, nghị quyết, quy định pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nói chung và trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nói riêng. Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh với tư cách Liên minh Hợp tác xã tỉnh là cơ quan giữ trách nhiệm Phó Ban Chỉ đạo.
 2. Tham mưu các báo cáo chuyên đề, đột xuất theo chỉ đạo của các ngành, các cấp và Thủ trưởng cơ quan, trình Thường trực Liên minh Hợp tác xã cho ý kiến.
 3. Tham mưu, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động và phát triển thành lập mới tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; hướng dẫn, hỗ trợ thành lập, củng cổ, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, xây dựng mô hình tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới.
 4. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng, nhu cầu của thành viên, tham mưu đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ thành viên; tham mưu các kiến nghị, đề xuất đề Liên minh Hợp tác xã tỉnh kiến nghị, đề xuất với tỉnh và các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan để phối hợp giải quyết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên phát triển.
 5. Phối hợp tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.
 6. Tham mưu, triển khai thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã do các ngành, các cấp giao, ủy thác, được Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh giao.
 7. Theo dõi hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã ở các lĩnh vực. Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh với tư cách Liên minh Hợp tác xã là cơ quan tham gia thành viên Ban Chỉ đạo. Thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã.
 8. Theo dõi, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Phỏng và đề xuất chương trình, kế hoạch công tác, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho Ban kiểm soát các Hợp tác xã, Quỹ Tín dụng thành viên.
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh giao.

    Chức năng , nhiệm vụ của phòng Thông tin – Xúc tiến thương mại.

    Phòng Thông tin - Xúc tiến thương mại là cơ quan tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; hoạt động xúc tiến thương mại, ứng dụng khoa học công nghệ của các Hợp tác xã, được giao các nhiệm vụ cụ thể sau:

 1. Quản trị, vận hành Trang thông tin điện tử (Website) của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, tham mưu ứng dụng kỹ thuật, công nghệ thông tin tại cơ quan và hệ thống Liên minh Hợp tác xã tỉnh; tham mưu công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trên Website của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và trên các phương tiện thông tin nội bộ của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh.
 2. Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các Hợp tác xã tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm thị trường (tham gia hội chợ triển lãm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc sản phẩm ... ); tuyên truyền, nhân rộng mô hình điển hình, cách làm hay, hiệu quả của các Hợp tác xã.
 3. Tham mưu, hỗ trợ, hướng dẫn các Hợp tác xã về xây dựng các dự án đầu tư, phương án kinh doanh, thủ tục vay các nguồn vốn.
 4. Theo dõi, quản lý nguồn vốn của Chương trình Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.
 5. Tổ chức thực hiện các nội dung chương trình hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước; chương trình phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.
 6. Theo dõi, hướng dẫn các hợp tác xã về đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, quản lý môi trường, thực hiện an toàn vệ sinh lao động,  phòng chống cháy nổ...
 7. Tham mưu các báo cáo chuyên đề, đột xuất theo chỉ đạo của các ngành, các cấp và Thủ trưởng cơ quan, trình Thường trực Liên minh Hợp tác xã cho ý kiến.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh giao.