• Du lịch Bình Thuận
1 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 2661

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã Bình Thuận

1. Chức năng

a) Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các Hợp tác xã, Liên hiệp
Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, các thành viên liên kết và các thành viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể tỉnh Bình Thuận.

b) Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển Hợp tác
xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân;

c) Tham gia xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật có liên quan đến kinh tế
tập thể (Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân);

d) Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

2. Nhiêm vụ

a) Tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân;

b) Tập hợp ý kiến, nguyện vọng, nhu cầu, kiến nghị của các thành viên để
phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành giải quyết theo thẩm quyền về chính sách, pháp luật có liên quan; phối hợp tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh;

c) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên;

d) Tuyên truyền, vận động các tổ hợp tác, cơ sở kinh tế cá thể, kinh tế tiểu
chủ, các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, gia nhập Hợp tác xã hoặc cùng nhau thành lập Hợp tác xã. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm các mô hình Hợp tác xã điển hình, tiên tiến, tổ chức các phong trào thi đua trong các tổ chức thành viên;

đ) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học - công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường và các lĩnh vực liên quan khác;

e) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao trình độ
chuyên môn, kỹ thuật, sản xuất kinh doanh đối với các thành viên và người lao động làm việc trong Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và các thành viên khác;

g) Chủ trì hoặc tham gia triển khai thực hiện các chương trình, dự án và các
hoạt động dịch vụ công với mục tiêu phát triển Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã;

h) Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển Liên minh Hợp tác
xã, phát triển các mô hình Hợp tác xã kiểu mới theo quy định của pháp luật;

i) Tham gia các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ theo lãnh đạo, chỉ đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, của Ủy ban nhân dân tỉnh; phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức ở các nước, tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, các khoản viện trợ để phát triển Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân;

k) Thực hiện nhiệm vụ khác do Tỉnh Ủy, UBND tỉnh giao.