Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1375
  • Trong tuần: 16 263
  • Trong tháng: 57 580
  • Tất cả: 623673
Đăng nhập

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai hiện nhiệm vụ Đề án 06 năm 2023

Ngày 10 tháng 3 năm 2023, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 720/KH-UBND về triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023.

Với mục tiêu triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì theo Kế hoạch số 720/KH-UBND ngày 10/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số năm 2023 của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tập trung vào 05 nhóm nhiệm vụ chủ yếu:

Nhóm nhiệm vụ về dịch vụ công: (1) Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Trong đó, tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cam kết chỉ đạo, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tuyên truyền, vận động người thân, công dân tại nơi làm việc và cư trú sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thay thế cho hình thức nộp hồ sơ trực tiếp; (2) Triển khai mô hình điểm về xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến đảm bảo chất lượng, hiệu quả; (3) Hướng dẫn cấu hình, thông số kỹ thuật hệ thống máy móc, trang thiết bị (máy scan, máy tính…) để phục vụ số hóa dữ liệu tại bộ phận một cửa các cấp; (4) Đẩy mạnh triển khai thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn, hướng dẫn quy trình số hóa dữ liệu cho công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa các đơn vị, địa phương.

Nhóm tiện ích phát triển công dân số: Rà soát, tham mưu đánh giá sự cần thiết của các ứng dụng (App) về ID tại địa phương để thống nhất sử dụng 01 App duy nhất là VNeID là App quốc gia khi có chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhóm Xây dựng hệ sinh thái, dữ liệu dùng chung: Rà soát đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh bảo đảm an ninh, an toàn theo hướng dẫn tại Công văn số 1552/BTTTTTHH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về các thành phần công nghệ thông tin thiết yếu cần thiết, yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng; hướng dẫn về áp dụng tiêu chuẩn, định mức triển khai Đề án 06.

Nhóm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn máy móc, thiết bị và dữ liệu: Rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; khắc phục những hạn chế, bất cập về lỗ hổng bảo mật, tình trạng lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Quản lý, kiểm tra, bảo trì, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm việc kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

Nhóm nhiệm vụ tuyên truyền: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng những hình thức khác nhau, phấn đấu trên 80% người dân trên địa bàn tỉnh đã được cấp tài khoản VneID đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và kết quả của Đề án 06; đặc biệt là nội dung tuyên truyền về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, các phương thức thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự: Xây dựng, đăng tải các tin, bài, phóng sự tuyên truyền; sử dụng pano, áp phích, video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại bộ phận một cửa; tạo mã QRcode để người dân truy cập trung tâm hướng dẫn các nghiệp vụ về định danh điện tử và dịch vụ công.

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trên sẽ góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ triển khai Đề án 06 nói riêng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số năm 2023 của tỉnh nói chung./.


 

 

 

 

 

 

Tác giả:Bích Hà
Tin khác
1 2 3 4 5  ...