Đức Linh: Hội đồng nhân dân huyện nâng cao chất lượng hoạt động

 

Đồng chí Lê Văn Toàn

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện.

         Năm Nhâm Dần - 2022 qua đi với rất nhiều dấu ấn đậm nét trên tất cả các mặt đời sống, chính trị, kinh tế, xã hội huyện nhà. Trong thành công chung ấy, không thể không kể đến HĐND huyện đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy hiệu lực, hiệu quả của cơ quan dân cử. Qua đó, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

         Được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Thường trực Huyện ủy, sự phối hợp tích cực, thường xuyên của UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các ban ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn. HĐND huyện đã kịp thời kiện toàn tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện không ngừng được nâng cao.  

         Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND huyện đã có nhiều đổi mới. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện và các cơ quan tham mưu có liên quan đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp đảm bảo chất lượng. Trong các kỳ họp HĐND huyện đã quan tâm nâng cao chất lượng thảo luận và hoạt động chất vấn. Các vấn đề quan trọng được HĐND quyết định đều được triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND huyện đã ban hành 63 Nghị quyết, sau khi các Nghị quyết được ban hành, Thường trực HĐND đã khẩn trương đôn đốc UBND huyện và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện kịp thời; đồng thời, tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

         Công tác giám sát của HĐND, Thường trực HĐND được xây dựng khoa học, bám sát thực tiễn; các nội dung giám sát tập trung việc thực hiện các đề án phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của huyện, những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm. Phương pháp giám sát đã có những cải tiến, báo cáo giám sát nêu rõ các vấn đề làm được, những việc chưa làm được, giúp cho các cấp, các ngành thấy được những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực thi chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND huyện. Từ đó, có những giải pháp kịp thời trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, thông qua hoạt động giám sát đã giúp cho HĐND huyện có điều kiện nhìn nhận, đánh giá các quyết sách đã ban hành và cũng là cơ sở, căn cứ để HĐND huyện ban hành các Nghị quyết sát đúng với điều kiện thực tiễn của địa phương và có tính khả thi...

         Công tác tiếp xúc cử tri luôn được chú trọng và có nhiều sáng tạo: Thường trực HĐND huyện đã tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri. Việc tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện cùng tiếp xúc cử tri tại một điểm đã tạo điều kiện cho nhiều cử tri được tiếp xúc với đại biểu. Sau tiếp xúc cử tri, đã kịp thời chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND huyện tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp gửi các cơ quan liên quan trả lời; đồng thời, luôn quan tâm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

         Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện đúng quy định. Những nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân đều kịp thời chuyển đến các cơ quan liên quan để giải quyết. UBND huyện và cơ quan chức năng liên quan đã tích cực tập trung giải quyết theo yêu cầu của Thường trực HĐND huyện.

         Mối quan hệ công tác giữa Thường trực, các Ban HĐND huyện với Huyện ủy, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức, đoàn thể... ngày càng được tăng cường, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng kịp thời phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết nguyện vọng chính đáng của cử tri.

         Bên cạnh việc chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật, sự lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; thời gian tới HĐND huyện sẽ thực hiện tốt một số giải pháp để ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của HĐND. Nâng cao chất lượng kỳ họp, tăng thời gian thảo luận, thời gian chất vấn. Đổi mới phương thức giám sát, thực hiện “tái giám sát” các kết luận, các kiến nghị sau giám sát. Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, thực hiện tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết của HĐND, coi trọng việc lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của Nghị quyết.

Phải xác định Thường trực HĐND, các Ban HĐND là nhân tố quyết định đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Thường trực phải thể hiện việc chủ trì, điều hòa, phân công phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, phải duy trì tốt chế độ giao ban thường kỳ để cung cấp, trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, thống nhất chủ trương, biện pháp, cách thức tổ chức triển khai thực hiện.

Nâng cao năng lực cho đại biểu bằng tập huấn, hội thảo, tập huấn kỹ năng hoạt động. Tạo nguồn cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ công tác; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến, thức kỹ năng hoạt động; điều kiện phương tiện làm việc và các điều kiện đảm bảo hoạt động khác; nâng cao năng lực tham mưu của Văn phòng HĐND & UBND huyện theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.          

         Hy vọng, Hội đồng nhân dân huyện thực hiện tốt những giải pháp này trong năm mới Quý Mão - 2023.

 

Lê Văn Thọ

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang