Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” vận động Nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp trên và địa phương phát động, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời xác định tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay; xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung như:

Tiếp tục tuyên truyền một cách sâu rộng những nội dung về quan điểm, phương châm, phương pháp dân vận của Đảng, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; nhất là quan điểm công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện, đồng thời phải nhận thức đúng, đầy đủ, thật sự quan tâm và có trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, xem lòng dân là “Quốc bảo”.

Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; trong đó, chú ý phát huy vai trò chủ thể của người dân, của cộng đồng dân cư để thực hiện và đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân tốt hơn; tạo điều kiện để Nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Thường xuyên tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng ngành, từng địa phương; trong đó, chú ý các nội dung phối hợp thực hiện công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong thu hồi đất, đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các công trình, dự án; thực hiện cải cách hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, công khai minh bạch với Nhân dân.

 Tiếp tục giáo dục nâng cao trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đối với công tác dân vận trong tình hình mới; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường tổ chức đối thoại, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn và nhu cầu hợp pháp, chính đáng của Nhân dân nhằm hạn chế thấp nhất việc khiếu nại, khiếu kiện tranh chấp trong Nhân dân.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, chú ý đến quyền lợi của Nhân dân; tạo điều kiện để người dân tham gia vào các quy trình ban hành chủ trương, chính sách giám sát, phản biện hội; làm tốt công tác dân vận của chính quyền, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm những cán bộ tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc cho người dân và tạo điều kiện cho người dân giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

             Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận, đoàn thể các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

              Duy trì nền nếp chế độ giao ban; thường xuyên kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nghiêm túc phê bình những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác dân vận.

             Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát các giải pháp, công việc cụ thể để tiếp tục thực hiện tốt hơn Quy chế về công tác dân vận của hệ thống chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Phòng Nội Vụ

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 253
  • Trong tuần: 5 680
  • Tháng hiện tại: 30 413
  • Tổng lượt truy cập: 1330601
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang