Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm

                                          

         UBND huyn báo cáo tình hình thc hin d toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhim v, gii pháp ch yếu 6 tháng cui năm 2020, như sau:

A. Tình hình và kết qu thc hin d toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020:

I. Thu ngân sách nhà nước: 

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm được: 157.172 triu đồng, đạt 45,96% so vi d toán tnh giao (342.000 triu đồng) và gim 34,66% so vi cùng k năm trước (240.545 triu đồng). Trong đó mt s khon thu như sau:

 1. Thuế ngoài quc doanh: Thu được 56.144 triu đồng, đạt 42,53% so vi d toán (132.000 triu đồng) và gim 21,1% so vi cùng k năm trước (71.158 triu đồng).
 2. Thuế trước b: Thu 15.534 triu đồng, đạt 26,78% so vi d toán (58.000 triu đồng) và gim 34,51 % so vi cùng k năm trước (23.721 triu đồng).
 3. Thuế thu nhp cá nhân: Thu 15.285 triu đồng, đạt 50,95% so vi d toán (30.000 triu đồng) và tăng 4,86% so vi cùng k năm trước (14.577 triu đồng).
 4. Thu tin s dng đất: Thu 44.845 triu đồng, đạt 74,74% so vi d toán tnh giao (60.000 triu đồng) và gim 54,3% so vi cùng k năm trước (98.122 triu đồng).
 5. Thu phí, l phí: Thu 5.453 triu đồng, đạt 51,93% so vi d toán (10.500 triu đồng) và tăng 1,85% so vi cùng k năm trước (5.354 triu đồng).
 6. Thu khác ngân sách: Thu 6.507 triu đồng, đạt 57,58% so vi d toán (11.300 triu đồng) và tăng 26,32 % so vi cùng k năm trước (5.151 triu đồng).
 7. Thu cp quyn khai thác khoáng sn: Thu 9.772 triu đồng, đạt 27,92% so vi d toán (35.000 triu đồng) và gim 41,88% so vi cùng k năm trước (16.813triu đồng).

(Kèm theo ph biu chi tiết s 01/QLNS).

 

     II.  Thu ngân sách huyn:    

Thu ngân sách huyn 6 tháng đầu năm 2020 là: 361.465 triu đồng. Gm các khon thu:

 • Thu điu tiết: 102.223 triu đồng, đạt 46,92% so vi d toán giao đầu năm (217.875 triu đồng) và gim 40,74% so vi cùng k năm trước (172.508 triu đồng).
 • Thu tr cp t ngân sách tnh: 259.242 triu đồng. Trong đó:

+ Thu tr cp cân đối: 180.000 triu đồng.

+ Thu tr cp có mc tiêu: 79.242 triu đồng.

(Kèm theo ph biu chi tiết s 02/QLNS)          III. Chi ngân sách huyn:

D toán chi ngân sách huyn theo Ngh quyết HĐND huyn giao năm 2020 là 479.249 triu đồng. Trong 6 tháng đầu năm thc hin chi 339.234 triu đồng, đạt 70,78% so vi d toán giao và tăng 28,36% so vi cùng k năm trước (264.268 triu đồng). C th:

1. Chi đầu tư xây dng cơ bn: 120.924 triu đồng. Bao gm:        

 • Ngun vn XDCB tp trung: 2.400/2.400 triu đồng, đạt 100% d toán.
 • Ngun thu tin s dng đất: 49.674/60.000 triu đồng, đạt 82,79% d toán.
 • Ngun b sung có mc tiêu tnh:30.714 triu đồng.
 • Ngun năm trước chuyn sang: 12.450 triu đồng.
 • Ngun vượt thu: 25.686 triu đồng.

2. Chi thường xuyên: 216.097/407.421 triu đồng, đạt 53,04% d toán. 

Bao gm:

 • S nghip kinh tế: 4.703/14.983 triu đồng, đạt 31,39%.
 • S nghip giáo dc và đào to, dy ngh: 164.847/335.896 triu đồng, đạt 49,08%.
 • S nghip văn hóa & thông tin: 1.182/2.526 triu đồng, đạt 46,79%.
 • S nghip thông tin, truyn thông: 110/680 triu đồng, đạt 16,18%.
 • S nghip th dc th thao: 68/167 triu đồng, đạt 40,72%.
 • S nghip đảm bo xã hi: 20.891/15.972 triu đồng, đạt 130,8%.
 • S nghip môi trường: 747/1.350 triu đồng, đạt 55,33%.
 • Chi qun lý hành chính: 17.851/28.293 triu đồng, đạt 63,09%.
 • Chi quc phòng: 4.050/4.300 triu đồng, đạt 94,19%.
 • Chi an ninh: 300/540 triu đồng, đạt 55,56%.
 • Chi khác ngân sách: 908/1.714 triu đồng, đạt 52,98%.
 • Chi t ngun thu pht VPHC: 440/1.000 triu đồng, đạt 44%.

3. Chi d phòng ngân sách: 2.213/9.428 triu đồng, đạt 23,47%.

 (Kèm theo ph biu chi tiết s 03/QLNS)

IV. V kết qu thc hin d toán thu, chi ngân sách xã, th trn:

1. Thu ngân sách xã, th trn: Ước thu ngân sách xã, th trn 6 tháng đầu năm 2020 là: 99.018 triu đồng. Gm các khon thu:

 • Thu điu tiết: 6.736/10.175 triu đồng, đạt 66,2% d toán.
 • Thu huy động đóng góp: 6.702 triu đồng.
 • Thu tr cp t ngân sách huyn: 64.774 triu đồng. Trong đó:

+ Thu tr cp cân đối: 34.603/68.943 triu đồng, đạt 50,19% d toán.

+ Thu tr cp b sung có mc tiêu: 30.171 triu đồng.

2. V chi ngân sách xã, th trn: Trong 6 tháng đầu năm, các xã, th trn thc hin chi 69.295 triu đồng, đạt 87,58% so vi d toán giao đầu năm (79.118 triu đồng). S chi trên ch yếu là chi tr lương và các khon có tính cht như lương ca cán b xã; chi h tr cho đối tượng b nh hưởng bi dch Covid-19 (18.920 triu đồng); chi kinh phí t chc Đại hi Đảng (2.921 triu đồng); bo đảm mt phn kinh phí cn thiết cho hot động thường xuyên trong năm và thc hin các nhim v phát sinh theo ch trương ca cp trên.

                      (Kèm theo ph biu chi tiết s 04/QLNS) V.  Nhn xét đánh giá:

 1. V thu ngân sách:

  Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyn 06 tháng đầu năm chưa đạt 50% so vi d toán tnh giao năm 2020 và thp hơn so vi thc hin cùng k năm trước. Kết qu thu chưa đạt ch yếu là do nh hưởng ca dch bnh Covid-19 dn đến các hot động vui chơi gii trí, dch v, kinh doanh đã phi tm ngưng hot động; nhiu doanh nghip, h kinh doanh trên địa bàn gp tình trng khó khăn tài chính, hot động cm chng, xin min, gim, gia hn np thuế, tin thuê đất. Mc khác, khon thu l phí trước b xe ô tô ca 02 Công ty kinh doanh xe ô tô trên địa bàn huyn (Công ty C phn ô tô Trường Hi và Công ty TNHH Toyota Bình Thun) gim do s lượng khách hàng mua xe gim,… Do đó, đã nh hưởng ln đến các ngun thu như: thu thuế ngoài quc doanh (đạt 42,53% so vi d toán và gim 21,1% so vi cùng k năm trước); thu tin s dng đất (đạt 74,74% so vi d toán và gim 54,3% so vi cùng k năm trước); thu thuế trước b (đạt 26,78% so vi d toán và gim 34,51% so vi cùng k năm trước).

 2. V chi ngân sách:

Công tác điu hành chi ngân sách theo đúng quy định, UBND huyn đã tp trung ch đạo đảm bo kinh phí chi tr lương, các khon ph cp theo lương, các khon chi hot động thường xuyên, kinh phí bo đảm an sinh xã hi, kinh phí t chc đại hi Đảng; kinh phí h tr cho đối tượng b nh hưởng do dch bnh Covid-19, mt s ni dung chi đột xut theo nhim v được giao. Gii ngân vn các công trình XDCB đạt kế hoch, đảm bo tiến độ các công trình. B. Nhim v thu, chi ngân sách 6 tháng cui năm 2020:

I. V nhim v thu ngân sách và gii pháp thc hin:  

 1. Nhim v thu ngân sách: Căn c Ngh quyết HĐND huyn v d toán ngân sách năm 2020 và kết qu ca tng ngun thu thì nhim v thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng cui năm toàn huyn còn phi thu là 189.059 triu đồng. C th là:

  - Thu thuế ngoài quc doanh:

            75.856 triu đồng.

  - Thuế trước b:

       42.466 triu đồng.

  - Thuế s dng đất phi nông nghip:

  166 triu đồng.

  - Thuế thu nhp cá nhân:

            14.715 triu đồng.

  - Thu tin s dng đất:

  15.155 triu đồng.

  - Thu phí, l phí:

  5.047 triu đồng.

  - Thu tin thuê mt đất, mt nước:

  2.922 triu đồng.

  - Thu cp quyn khai thác khoáng sn:

  25.228 triu đồng.

  - Thu khác ngân sách:

  7.504 triu đồng.

   

 2. Gii pháp ch yếu:

Yêu cu chung là phi n lc quyết tâm thu đạt ch tiêu tnh giao năm 2020. Do đó, các cp, các ngành phi tp trung dn sc thc hin tt mt s gii pháp ch yếu sau đây:

 • Tăng cường công tác tuyên truyn chính sách thuế, đẩy mnh ci cách th tc hành chính, nâng cao tinh thn trách nhim, thái độ phc v người dân, doanh nghip ca cán b, công chc ngành thuế; hướng dn, h tr các doanh nghip thc hin vic kê khai và np thuế đin t.
 • Tp trung rà soát, khai thác các ngun thu trên tng địa bàn xã, th trn, nht là nhng ngun thu phát sinh mi và nhng ngun thu qun lý thuế chưa sát trong hot động kinh doanh ngành vn ti, h kinh doanh m thc và hot động xây dng cơ bn nhà ca nhân dân,…
 • Thc hin tt các bin pháp chng tht thu ngân sách. Trong đó chú trng thu dt đim nhng khon n đọng thuế, nht là n thuế ca các h c định, n thuế nhà đất, n tin thuê đất và n thuế ca các doanh nghip. Đồng thi ch động làm vic và gi mi quan h tt vi Cc thuế tnh trong công tác x lý n đọng thuế đối vi các doanh nghip do tnh qun lý; các ngun thu phát sinh t các doanh nghip mi thành lp hoc các doanh nghip do tnh phân cp qun lý; ngun thu ngoài quc doanh mà Cc thuế tnh thu chuyn v cho huyn,… phn đấu thu đạt d toán, không để ht thu.
 • To mi điu kin thun li cho các Công ty kinh doanh xe ô tô đóng trên địa bàn làm th tc np tin trước b vào Ngân sách huyn góp phn đưa s thu tin thuế trước b đạt và vượt so vi d toán tnh giao.
 • Đẩy mnh công tác thanh tra, kim tra, kim soát vic kê khai thuế, quyết toán thuế ca các doanh nghip, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kp thi các khon thuế, phí, l phí và thu khác np vào ngân sách nhà nước; x lý nghiêm các trường hp vi phm theo đúng quy định ca pháp lut. Đồng thi giám sát vic kê khai np thuế hot động XDCB nht là đối vi các doanh nghip ngoài tnh, các doanh nghip thc hin d án, công trình bng ngun vn ngân sách nhà nước, qua đó đôn đốc thc hin np kp thi các khon thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước.
 • Tiếp tc tăng cường thu n nghĩa v tài chính trong 06 tháng cui năm; trong đó tp trung phân loi c th n nghĩa v tài chính trên lĩnh vc đất đai để đẩy mnh hơn na công tác thu n qua cp quyn, chuyn quyn, chuyn mc đích s dng đất.
 • Tiếp tc rà soát li vic s dng đất ca các cá nhân, t chc, doanh nghip trên địa bàn huyn; trên cơ s đó, nhng trường hp phù hp vi quy hoch, kế hoch s dng đất thì yêu cu và hướng dn các cá nhân, t chc, doanh nghip lp th tc xin chuyn mc đích s dng đất để thu tin np vào ngân sách nhà nước. Tiến hành rà soát qu đất tt c các khu dân cư, xen cư trên địa bàn huyn để lp h sơ thiết kế phân lô và th tc đấu giá theo quy định.
 • Chú trng thu hút đầu tư để phát trin nhanh công nghip và dch v trên địa bàn, to ngun thu bn vng lâu dài cho ngân sách huyn.

 

II. V chi ngân sách:

UBND huyn và UBND các xã, th trn s điu hành chi ngân sách theo đúng Ngh quyết ca HĐND cùng cp đã đề ra, trong đó tiếp tc ưu tiên chi lương và các khon có tính cht như lương; thc hin chính sách an sinh xã hi và các công vic trng tâm, cp thiết để phc v nhim v chính tr ca địa phương. Thc hin kim soát chi cht ch, đảm bo đúng mc đích, tiêu chun, định mc, chế độ Nhà nước quy định, ct gim các khon chi chưa tht s cn thiết. Thc hin tt Lut thc hành tiết kim, chng lãng phí trong chi tiêu ngân sách.

Trên đây là báo cáo tình hình thc hin d toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, mt s nhim v và gii pháp ch yếu 6 tháng cui năm 2020./. 

 

Tin mới


TRANG TRUYỀN HÌNH
 • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
 • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
 • Khám phá hồ Đa Mi
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 22
 • Hôm nay: 727
 • Trong tuần: 17 132
 • Trong tháng: 64 577
 • Tất cả: 1040415
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang