Sở Tư pháp tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 682

Sở Tư pháp tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

 

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-STP ngày 07/02/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 14/02/2023, Sở Tư pháp đã tiến hành họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. Thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định gồm: Ông Nguyễn Quốc Thắng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ trì cuộc họp; Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo (Sở Nội vụ) và đại diện các cơ quan có liên quan. Sau khi thảo luận, các thành viên của Hội đồng thống nhất một số ý kiến sau đây để Sở Nội vụ nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo trước khi trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh:

1. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Sinh viên đang học năm cuối đại học, sau đại học không thuộc đối tượng áp dụng của dự thảo. Ngoài ra, điểm c khoản 1 Điều 5 cũng không quy định điều kiện đối với hai đối tượng này. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu không quy định sinh viên đang học năm cuối đại học, sau đại học tại điểm a khoản 1 Điều 2 dự thảo.

2. Về nội dung của dự thảo

a) Về nguyên tắc thực hiện:

- Nội dung quy định tại 2 Điều 3 dự thảo mang tính chất như một khoản nợ. Do đó, chỉ quy định đền bù kinh phí đào tạo khi thuộc các trường hợp phải đền bù kinh phí đào tạo.

- Đề nghị rà soát, không quy định điều khoản giải thích từ ngữ, nghiên cứu đưa các nội dung tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 vào phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. Riêng khoản 3 Điều 4, nếu xác định nội dung này là điều kiện để thu hút thì đề nghị nghiên cứu quy định tại Điều 10 dự thảo.

b) Về chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học

- Đối với chi phí vé máy bay và chi phí đi đường trong trường hợp đặc biệt, dự thảo quy định cấp thêm một vé máy bay đi và về nếu gia đình có người thân gồm bố, mẹ đẻ hoặc bố mẹ nuôi hợp pháp, bố, mẹ vợ (hoặc chồng), vợ (hoặc chồng), con đẻ, con nuôi hợp pháp chết hoặc cơ sở đào tạo tạm dừng học trực tiếp do dịch bệnh, được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép về nước thì được cấp thêm một vé máy bay đi và về. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, dự liệu đến trường hợp đặc biệt hơn. Ví dụ như trong toàn khóa học, người được cử đi đào tạo có từ 2 lượt người thân liệt kê ở trên chết thì mức hỗ trợ vé máy bay và chi phí đi được được tính như thế nào?

- Tại đoạn cuối của điểm b khoản 2 Điều 5: Đề nghị làm rõ nội dung phục vụ công tác điều tra, khảo sát, nghiên cứu. Bên cạnh đó, đề nghị xác định “công tác điều tra” tại nội dung này có phải là công tác điều tra trong hoạt động tố tụng hay không? Ngoài ra, dự thảo quy định Chủ tịch UBND tỉnh quyết định về mức hỗ trợ đối với việc cấp sinh hoạt phí và các khoản chi hỗ trợ cho ứng viên là không phù hợp với thẩm quyền quyết định các mức chi có tính chất đặc thù.

c) Về chính sách đào tạo đại học

- Tại điểm e khoản 1 Điều 6 quy định: “Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đại học trong nước, nếu kết quả điểm tốt nghiệp chuyên ngành đạt loại khá trở lên sẽ được tiếp tục được cử đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài. Việc tham gia đạo thực hiện theo quy định Điều 5 Quy định này. Trường hợp kết quả tốt nghiệp không đạt loại khá trở lên sẽ đền bù kinh phí đào tạo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Quy định này”. Như vậy, theo nội dung dự thảo và căn cứ các quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, sau khi đền bù kinh phí đào tạo, ứng viên vẫn có thể được tham gia các kỳ tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định.

Tuy nhiên, dự thảo chưa dự liệu được trường hợp: Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đại học trong nước, nếu kết quả điểm tốt nghiệp chuyên ngành đạt loại khá trở lên nhưng học viên không có nhu cầu được đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài thì có được tham gia các kỳ tuyển dụng công chức, viên chức hay không?

Đối với trường hợp này, khi thực hiện trên thực tế có thể dẫn đến một số vướng mắc như sau:

+ Nếu người này không được tham gia dự tuyển công chức, viên chức thì chính sách này vi phạm quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

+ Nếu người này vẫn được tham gia dự tuyển công chức, viên chức theo quy định của pháp luật thì không đảm bảo mục đích của chính sách: cử học sinh đi đào tạo đại học trong nước để tham gia đào tạo sau đại học ở nước ngoài.

- Đề nghị nghiên cứu điều chỉnh điều kiện về độ tuổi được cử đi đào tạo theo ý kiến góp ý của Sở Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định.

d) Chính sách bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài (khoản 2 Điều 7) có khả năng trùng với chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí theo Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Vì vậy, đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu, cân nhắc đảm bảo theo quy định của pháp luật.

đ) Về đền bù kinh phí đào tạo

Điểm b khoản 1 Điều 9 dự thảo quy định việc đền bù kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với học sinh, sinh viên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.

Tuy nhiên, học sinh được cử đi đào tạo đại học trong nước để tham gia đào tạo sau đại học ở nước ngoài theo dự thảo không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP. Bên cạnh đó, ngoài trường hợp chưa chấp hành đủ thời gian làm việc theo quy định mà tự ý bỏ việc thì các trường hợp đền bù kinh phí đào tạo đối với học sinh, sinh viên theo dự thảo này không thuộc các trường hợp bồi hoàn chi phí đào tạo tại Điều 3 Nghị định số 143/2013/NĐ-CP (ví dụ như trường hợp kết quả tốt nghiệp đại không đạt loại khá; qua 02 lần tham gia tuyển dụng nhưng không trúng tuyển). Mặt khác, cách tính chi phí bồi hoàn theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 143/2013/NĐ-CP cũng chỉ có thể vận dụng được đối với trường hợp người được đào tạo không chấp hành thời gian cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị của tỉnh; không thể vận dụng cách tính này đối với các trường hợp đền bù khác của chính sách này.

e) Về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài về làm việc tại tỉnh Bình Thuận

- Các tiêu chuẩn, điều kiện thu hút tại Điều 3 dự thảo chưa rõ ràng và không cụ thể so với điều kiện được hưởng chính sách thu hút quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 87/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định số 27/2020/NĐ-CP. Có thể nói tiêu chuẩn để thu hút chuyên gia nước ngoài, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài của dự thảo này tương đối thấp so với tiêu chuẩn mà Nghị định đã quy định.

Mặt khác, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 87/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định số 27/2020/NĐ-CP cũng đã quy định: “Căn cứ tình hình thực tiễn và theo đề nghị của cơ quan có nhu cầu sử dụng người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo, xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc áp dụng chính sách thu hút đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này nhưng chứng minh được khả năng đóng góp có hiệu quả khi tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam”.

Như vậy, việc áp dụng chính sách thu hút đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 87/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định số 27/2020/NĐ-CP cần phải có sự thống nhất giữa UBND cấp tỉnh với Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo, xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Do đó, đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu, cân nhắc tham mưu tránh trùng lắp chính sách, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Theo ý kiến của đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tại cuộc họp, việc tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện theo Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được ban hành kèm theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh, được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, điều chỉnh khoản 3 Điều 11 dự thảo cho phù hợp.

Ngoài các nội dung góp ý trên, Ông Nguyễn Quốc Thắng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ trì cuộc họp giao Phòng Nghiệp vụ 1 tiếp tục nghiên cứu và tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo thẩm định, gửi Sở Nội vụ chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trước khi trình UBND tỉnh xem xét./.

Nguyện Đắc

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 1701
  • Trong tuần: 34 117
  • Tháng hiện tại: 139 197
  • Tổng lượt truy cập: 4862525
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang