Sở Tư pháp Bình Thuận ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2023
Lượt xem: 799

Sở Tư pháp Bình Thuận ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/BDVTU-BCSĐUB ngày 24/02/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2023, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-STP ngày 28/02/2023 về triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2023, mục đích nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới về công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động tổ chức triển khai thực hiện, đạt chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ, tạo sự chủ động trong tham mưu, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của công chức, viên chức và người lao động đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay.

Những nội dung chính triển khai thực hiện

- Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, kịp thời, sâu kỹ các văn bản về thực hiện QCDC đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, nhất là Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số PAS Index, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao các PAS Index, SIPAS, PAPI, PCI trên địa bàn tỉnh năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 3612/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025Kế hoạch số 61- KH/TU ngày 09/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện một số nhiệm vụ tại kế hoạch số 82-KH/TU. Tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 591/KH-STP ngày 29/10/2021 và Kế hoạch số 25/KH-STP ngày 17/01/2023 của Sở Tư pháp thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023; kịp thời xây dựng kế hoạch và khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính nhằm cải thiện vị trí, thứ hạng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” và chủ đề năm của Tỉnh ủy về “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp”.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý tiêu cực, tham nhũng; xây dựng cơ quan đảm bảo an ninh, trật tự, đạt chuẩn văn hóa năm 2023.

- Tập trung giải quyết kịp thời 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của người dân thuộc phạm vi, thẩm quyền của Sở Tư pháp, tuyệt đối không để tồn đọng, kéo dài; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, đơn thư của công dân theo thẩm quyền.

- Phối hợp với Cấp ủy chi bộ tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể cơ quan. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành; Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng; Công văn số 644-CV/TU ngày 07/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025 theo Kế hoạch của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025. Xây dựng đội ngũ có trình độ chuyên môn đảm bảo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Đào Thuận

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 1362
  • Trong tuần: 33 975
  • Tháng hiện tại: 133 519
  • Tổng lượt truy cập: 4814863
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang