Cải cách hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 365
  • Trong tuần: 9 859
  • Tháng hiện tại: 51 854
  • Tổng lượt truy cập: 953595
Đăng nhập
Hướng dẫn triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã trong năm 2023
Lượt xem: 364
Ngày 22/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Văn bản số 1962/UBND-KGVXNV về việc mở rộng triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã năm 2023.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách 18 Ủy ban nhân các xã, thị trấn triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 thuộc Ủy ban nhân dân các huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh, Bắc Bình.

Để triển khai xây dựng mới HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 có hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn UBND các xã, thị trấn một số nội dung để thực hiện như sau:

Về hoạt động xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

 * Cơ sở pháp lý xây dựng HTQLCL

 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương.

* Các bước thực hiện xây dựng HTQLCL

 Căn cứ Điều 4, Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, các cơ quan cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xây dựng và ban hành Kế hoạch để triển khai xây dựng HTQLCL tại cơ quan gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để theo dõi. (mẫu Kế hoạch đính kèm)

Bước 2: Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ISO của cơ quan.

Bước 3. Tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, công chức của cơ quan các nội dung gồm:

+ Đào tạo nhận thức chung về TCVN ISO 9001:2015, xác định phạm vi áp dụng;

+ Đào tạo phương pháp soạn thảo tài liệu đáp ứng yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015;

+ Tập huấn hướng dẫn ban hành áp dụng, vận hành HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015;

+ Tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ; Khắc phục, phòng ngừa và họp xem xét của lãnh đạo.

Bước 4: Xây dựng Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, viết các quy trình của Hệ thống và quy trình chuyên môn giải quyết công việc của cơ quan.

Bước 5: Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tài liệu đã ban hành.

Bước 6: Tiến hành đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo và khắc phục các điểm không phù hợp.

Bước 7:  Rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, tiến hành Công bố HTQLCL chậm nhất trong Quý IV năm 2023 và gửi hồ sơ Công bố về Sở Khoa học Công nghệ. (Thành phần hồ sơ Công bố theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

* Về kinh phí xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện theo Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023, theo đó UBND tỉnh đã giao kinh phí thực hiện công tác xây dựng mới HTQLCL cho các UBND cấp xã năm 2023 theo Biểu số 02 (đính kèm Quyết định 2637/QĐ-UBND).

* Về công tác phối hợp triển khai xây dựng HTQLCL

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị:

* Đối với UBND các huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh, Bắc Bình phối hợp thực hiện các nội dung sau:

- Căn  cứ Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023, thực hiện phân khai kinh phí cho UBND các xã, thị trấn xây dựng HTQLCL trong thời gian sớm nhất để đảm bảo tiến độ theo quy định của UBND tỉnh.

- Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện việc xây dựng, áp dụng HTQLCL và hoàn thành trong Quý IV năm 2023.

* Đối với UBND các xã, thị trấn xây dựng HTQLCL

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động nghiên cứu các văn bản liên quan, tham khảo mô hình HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của các xã, thị trấn đã áp dụng trước đó tại địa phương để thuận lợi cho việc triển khai xây dựng HTQLCL tại cơ quan.

- Triển khai thực hiện các bước theo hướng dẫn của văn bản này và lưu ý về thời gian phải hoàn thành việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 chậm nhất trong Quý IV năm 2023./.

                                                                                                            L.Xin


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang