TT

Số, ký hiệu, thời điểm ban hành

Tên gọi văn bản

Thời điểm có hiệu lực

File đính kèm

1

Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020của HĐND tỉnh

Quy định chế độ hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, nhân sự và chế độ trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố trên địa bàn tỉnh.

04/8/2020

Tải về

2

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020của HĐND tỉnh

Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh.

04/8/2020

Tải về

3

Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021của HĐND tỉnh

Quy định về chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố và số lượng, chế độ đối với người tham gia công việc ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

30/8/2021

Tải về

4

Nghị quyết số 31/2017/NQ-NĐND ngày 13/12/2017

Quy định chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành Y tế trên địa bàn tỉnh

01/01/2018

Tải về

5

Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

25/02/2022

Tải về

6

Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 16/09/2016

Ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Thuận

01/10/2016

Tải về

7

Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018

Ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/8/2018

Tải về

8

Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

15/10/2019

Tải về

9

Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 31/7/2020

Quy định việc bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

14/8/2020

 

Tải về

10

Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 05/11/2020

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

20/11/2020

Tải về

11

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 14/03/2016 của UBND tỉnh

Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

24/3/2016

Tải về

12

Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 09/04/2008

Ban hành Quy chế quản lý việc xuất cảnh của công chức, viên chức bằng hộ chiếu phổ thông

19/4/2008

Tải về

13

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017

Ban hành Quy định Chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

01/10/2017

Tải về

14

Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 22/9/2017

Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành tỉnh

10/10/2017

Tải về

15

Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chức năng, nhiệm vụ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận

01/12/2017

Tải về

16

Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018

Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng, Phó các phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

17/9/2018

Tải về

17

Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

Quy định chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực

07/01/2007

Tải về

18

Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 05/04/2007

Về việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2013

15/04/2007

Tải về

19

Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 10/07/2007

Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2007 - 2013 của tỉnh Bình Thuận

20/07/2007

Tải về

20

Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 03/03/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2007 - 2013 của tỉnh bình thuận ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 10/7/2007 của UBND tỉnh

13/03/2010

Tải về

21

Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 10/7/2007 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài và Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài

31/10/2010

Tải về

22

Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012

Quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận

30/11/2012

Tải về

23

Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Đề án Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007-2013 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

31/10/2013

Tải về

24

Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 21/10/2013

Quy định chính sách trợ cấp kinh phí đối với người được cử đi học theo Đề án Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2007-2015 của tỉnh Bình Thuận.

31/10/2013

Tải về

25

Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013

Quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

21/12/2013

Tải về

26

27/2018/QĐ-UBND ngày 14/8/2018

Quyết định bãi bỏ Điều 3 Chương I Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh

25/08/2018

Tải về

27

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 10/02/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận

20/02/2020

Tải về

28

Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 24/5/2022

Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tuyển dụng và quản lý người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/6/2022

Tải về

Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang