Lượt xem: 454

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

(binhthuan.gov.vn) Sáng 20/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Bí thư Tỉnh ủy - Dương Văn An chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tuấn Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Dương Văn An cho biết: Để kiên trì thực hiện mục tiêu đã được xác định trong quan điểm của Đảng, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 18, về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đây là vấn đề quan trọng, tuy nhiên cũng có nhiều khó khăn, phức tạp, liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức, người lao động trong các tổ chức cần phải sắp xếp tinh gọn, hoặc là bộ phận phải thực hiện tinh giản.

Ngay khi có Nghị quyết 18 của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định Nghị quyết là bước đi quan trọng nhằm giải quyết tốt việc đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế. Việc thực hiện Nghị quyết phải đảm bảo mục tiêu vừa tinh gọn nhưng cũng phải hoạt động hiệu lực, hiệu quả sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đại biểu dự họp tập trung phân tích, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện Nghị quyết; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết trong giai đoạn mới phù hợp với tình hình thực tiễn.

Theo ông Nguyễn Thanh Nam - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), 5 năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc, các Sở, ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức học tập quán triệt, triển khai gắn với Kế hoạch số 07 và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, ban hành các Kế hoạch, Chương trình hành động xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và phân công trách nhiệm thực hiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, rà soát tiến độ, số lượng và lộ trình xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị địa phương trong toàn tỉnh để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã chủ động triển khai và tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân, từ đó, nắm bắt rõ định hướng, chủ trương, nhận thức được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, tạo sự thống nhất hành động.

Tổ chức bộ máy của các cấp ngày càng được sắp xếp, kiện toàn; khắc phục dần sự chồng chéo, trùng lắp nhiệm vụ. Việc quản lý biên chế công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Việc tinh giản biên chế đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, đúng chính sách và kinh phí quy định.

Kết quả sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giúp tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, giảm chi phí hành chính, tiết kiệm kinh phí hàng năm để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh hiện có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 08 huyện, 01 thị xã, 01 thành phố; 124 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 93 xã, 19 phường và 12 thị trấn (giảm 03 đơn vị hành chính cấp xã). Từ ngày 01/01/2020 thực hiện sáp nhập 30 thôn, khu phố (06 thôn, khu phố chưa đạt 50% tiêu chuẩn và 24 khu phố đạt từ 50% đến dưới 100% tiêu chuẩn) để thành lập 15 thôn, khu phố mới.

Qua nghe báo cáo và ý kiến tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải quán triệt sâu sắc các Nghị quyết có liên quan của Ban chấp hành Trung ương, của Tỉnh ủy, từ đó nêu cao quyết tâm, thống nhất về hành động, tiếp tục kiên trì thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp.

Bên cạnh đó, rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể trong nội bộ tổ chức cho phù hợp; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp; kiên quyết cắt bỏ các tổ chức trung gian; giảm đầu mối bên trong, giảm cấp phó; bảo đảm tổ chức khi được thành lập phải được vận hành thông suốt, đồng bộ; hiệu quả hoạt động phải cao hơn so với trước khi sắp xếp.

Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc phân bổ, sử dụng biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, gắn với việc giải quyết tốt chế độ chính sách, tinh giản biên chế cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và phân cấp quản lý của tỉnh để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức; đổi mới phương thức tuyển dụng; điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Rà soát, sắp xếp, bố trí và sử dụng chỉ tiêu biên chế được giao theo hướng thật sự tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với vị trí việc làm và đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Tập trung phân cấp phân quyền theo hướng cấp nào làm tốt, làm nhanh, có chất lượng thì phân cấp phân quyền để thực hiện. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị. Chú trọng chuyển đổi số trong thực hiện cải cách hành chính.

Bí thư Tỉnh ủy - Dương Văn An cho biết sẽ tiếp thu, hoàn thiện bổ sung thực hiện tốt hơn Nghị quyết 18 trong thời gian tới. Đối với các kiến nghị đã nêu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghiên cứu để chỉ đạo xử lý phù hợp tình hình địa phương.

TT Dân

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 674
  • Trong tuần: 4 298
  • Trong tháng: 13 649
  • Tất cả: 534887
Đăng nhập