bannerHome
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy
Lượt xem: 788


(binhthuan.gov.vn) Sáng 18/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) tổ chức họp cho ý kiến dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; cho ý kiến dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và cho ý kiến dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy - Dương Văn An; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Hoài Anh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tuấn Phong đồng chủ trì.

Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ quan điểm quán triệt sâu sắc và thống nhất tư tưởng, nhận thức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh Bình Thuận về các quan điểm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất được nêu ra tại Nghị quyết số 18 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Mục tiêu tổng quát là nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, nông dân và cư dân nông thôn của tỉnh có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, bền vững. Nông thôn phát triển toàn diện; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh…

Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới đề ra mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững với nhiều mô hình hợp tác, liên kết trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, cùng có lợi, bảo đảm quyền và lợi ích của các thành viên, thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia...

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với 3 dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 18, 19 và 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), đồng thời cho ý kiến về quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Cũng trong sáng ngày 18/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) đã cho ý kiến dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Dự thảo Kế hoạch nhằm mục đích để các cấp, các ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị và hệ thống chính trị nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là Bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng. 

Dự thảo cũng đề ra các chỉ tiêu phấn đấu, cụ thể có 100% đảng ủy cơ sở có phân công, kiểm tra và dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc hàng tháng. Hàng năm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, có trên 75% tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đảng cấp trên cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 2.000 đảng viên mới; có trên 85% đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và có từ 10% trở lên đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu trong giai đoạn 2026 - 2030, hàng năm có trên 90% đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Từ năm 2025 đến năm 2030, hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hàng năm phấn đấu thành lập ít nhất 03 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; phấn đấu đến năm 2025, có 100% các khu công nghiệp có tổ chức đảng.

Để đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, dự thảo cũng đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp, gồm: Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở; Làm tốt công tác dân vận ở cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu dự họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu và sẽ chỉnh sửa bổ sung để hoàn thành các dự thảo.

TT Dân 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 120
  • Trong tuần: 2 643
  • Tháng hiện tại: 13 845
  • Tổng lượt truy cập: 746218
Đăng nhập