KHỐI THI ĐUA 4 TỔ CHỨC KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2017.

Tin Thi đua Khen thưởng

KHỐI THI ĐUA 4 TỔ CHỨC KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2017.

Vừa qua, Khối thi đua 4 (Khối các sở, ngành) gồm 11 đơn vị đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017

           Tại Hội nghị, các thành viên đã xem xét, góp ý, thông qua Quy chế hoạt động của Khối; Đồng thời thông qua dự thảo các tiêu chí thi đua thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu do Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; về thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và về thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng… trong năm 2017.

           Với quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được giao trong năm 2017. Ông Nguyễn Hồng Hải – Giám đốc Sở Giao thông vận tải (đơn vị Khối trưởng Khối thi đua 4) đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Khối, đồng thời 11 thành viên của Khối cùng hưởng ứng ký kết giao ước thi đua thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2017./.

                                                                Nguồn: Ban Thi đua-Khen thưởng