Liên minh HTX Việt Nam: Thành lập tiểu ban thi đua- khen thưởng Hội chợ Nông sản, Tiểu thủ công nghiệp của HTX, Liên hiệp HTX và doanh nghiệp Việt Nam năm 2017

Tin Liên minh HTX Việt Nam

Liên minh HTX Việt Nam: Thành lập tiểu ban thi đua- khen thưởng Hội chợ Nông sản, Tiểu thủ công nghiệp của HTX, Liên hiệp HTX và doanh nghiệp Việt Nam năm 2017

Quyết định số 295/QĐ-LMHTXVN về việc thành lập tiểu ban thi đua- khen thưởng Hội chợ Nông sản, Tiểu thủ công nghiệp của HTX, Liên hiệp HTX và doanh nghiệp Việt Nam năm 2017.

Căn cứ Điều 58 Luật HTX năm 2012, Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 24 tháng 1 năm 2017;

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013 và các nghị định hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định 792/QĐ-TĐKT ngày 20/10/2016 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo  Hội chợ Nông sản, Tiểu thủ công nghiệp của HTX, Liên hiệp HTX và doanh nghiệp Việt Nam năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tiểu ban Thi đua- Khen thưởng Hội chợ Nông sản, Tiểu thủ công nghiệp của HTX, Liên hiệp HTX và doanh nghiệp Việt Nam năm 2017.....

Link download: Quyết định số 295/QĐ-LMHTXVN về việc thành lập tiểu ban thi đua- khen thưởng Hội chợ Nông sản, Tiểu thủ công nghiệp của HTX, Liên hiệp HTX và doanh nghiệp Việt Nam năm 2017.


Vca.org.vn

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313340
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech