Tổ chức Hội nghị Cán bộ VC-NLĐ Liên minh HTX năm 2017

Tin Liên minh HTX Bình Thuận

Tổ chức Hội nghị Cán bộ VC-NLĐ Liên minh HTX năm 2017

Chiều ngày 31/1/2018, Liên minh HTX Bình Thuận tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2017, tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 và phát động thi đua trong tổ chức Công đoàn, công nhân viên chức lao động.

Trong năm 2017, toàn thể cán bộ VC-NLĐ đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả đáng khích lệ: 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 04 cá nhân được Thủ trưởng đơn vị tặng giấy khen, 100% đoàn viên công đoàn đạt đoàn viên công đoàn xuất sắc, Công đoàn và Chi đoàn đạt vững mạnh, Chi bộ đạt danh hiệu vững mạnh.

Tập thể lãnh đạo cơ quan Liên minh HTX đã có nhiều có gắng trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Liên minh HTX và nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, gắn với đấu tranh, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Luôn tích cực tham muu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo điều hành trong khu vực KTTT của tỉnh; phối hợp với các sở , ngành, địa phương tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc của HTX, rà soát, hướng dẫn công tác chuyển đổi, thành lập mới HTX phù hợp với chương trình “xây dựng nông thôn mới”, qua đó đã thúc đẩy tình hình các mặt của KTTT tiếp tục có chuyển biến tiến bộ.  

 
Các Trưởng phòng chuyên môn ký kết giao ước thi đua

Hội nghị đã dân chủ thảo luận, bàn các giải pháp tổ chức thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2018, các giải pháp để cải thiện đời sống vật chất cho cán bộ, viên chức, người lao động. Đơn vị và tổ chức CĐ thực hiện công khai dân chủ, minh bạch trong công tác tài chính, đồng thời CĐ phát động thi đua trong Cán bộ VC-NLĐ và ĐVCĐ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị và tổ chức CĐ 2018. 

H.N