Liên minh Hợp tác xã và Hội Cựu chiến binh Bình Thuận ký kết chương trình phối hợp

Tin Liên minh HTX Bình Thuận

Liên minh Hợp tác xã và Hội Cựu chiến binh Bình Thuận ký kết chương trình phối hợp

Ngày 20/12/2017 tại Hội trường Liên minh HTX, Liên minh HTX tỉnh và Hội Cựu chiến binh tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 – 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Phú Hoàng – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh;ông Trương Văn Nhung – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và đại diện các Phòng, ban chuyên môn của 02 đơn vị.

   

    Liên minh HTX và Hội Cựu chiến binh Bình Thuận ký kết chương trình phối hợp

Theo chương trình phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh với Hội Cựu chiến binh, hai bên thống nhất phối hợp các nội dung: Tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế hợp tác, nồng cốt là hợp tác xã; tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế -  xã hội trong lĩnh vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã; xây dựng và thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển các HTX do CCB làm chủ; kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua, yêu nước. 

Hội nghị ký kết nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên CCB về HTX, các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế hợp tác mà nòng cốt là HTX; tư vấn, động viên thi đua phát triển sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện cho hội viên CCB tham gia có hiệu quả các chương trình, dự án kinh tế có liên quan đến phát triển HTX tại địa phương… 


H.N