Các phòng, đơn vị trực thuộc

Giới thiệu

Các phòng, đơn vị trực thuộc

1.Phòng Hành chính - Tổ chức

a) Chức năng:

- Tham mưu cho Thường trực Liên minh HTX trong công tác quản lý, sử dụng tài sản của cơ quan.

- Tham mưu giúp Thường trực tổ chức điều hành công việc của Liên minh HTX; phối hợp với các phòng, trung tâm trực thuộc LMHTX; tổng hợp phục vụ cơ quan Liên minh HTX và tham mưu một số công việc do chủ tịch Liên minh HTX tỉnh giao.

- Tổ chức công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, in ấn tài liệu của cơ quan.

- Tham mưu cho Thường trực Liên minh HTX trong công tác tổ chức và quản lý cán bộ, viên chức trong cơ quan.

b)Nhiệm vụ:

- Tổng hợp tình hình, lưu trữ thông tin, thống kê số liệu. Thực hiện báo cáo tháng, quý, năm và báo cáo chuyên đề.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp của Ban thường vụ và Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh.

- Tổ chức công tác phục vụ các cuộc họp, tiếp khách, theo dõi ghi biên bản các cuộc họp cơ quan.

- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, quản lý thu, chi quyết toán tài chính của cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi quản lý tài sản cơ quan, tổ chức kiểm kê đánh giá và báo cáo theo quy định.

- Tổ chức công tác văn thư, lưu trữ, in ấn tài liệu của cơ quan; quản lý con dấu, đảm bảo nguyên tắc bảo mật.

- Tham mưu giúp Thường trực quản lý, điều hành hoạt động Website phục vụ hoạt động tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể; quản lý mạng nội bộ cơ quan.

- Quản lý xe ô tô của cơ quan, bố trí phục vụ công tác của Thường trực Liên minh HTX tỉnh.

- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài cơ quan hàng ngày.

2. Phòng Chính sách – Phong trào

a) Chức năng:

- Tham mưu cho Thường trực xây dựng kế hoạch – phát triển kinh tế tập thể của tỉnh hàng năm, hỗ trợ các chính sách pháp luật về HTX, liên hiệp HTX.

- Tham mưu trong việc lập kế hoạch về công tác tuyên truyền đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, vận động phát triển KTTT.

- Tham mưu cho Thường trực công tác đối ngoại và hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.

b) Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ; kế hoạch phát triển kinh tế tập thể của tỉnh hàng năm, các chính sách, pháp luật về HTX, liên hiệp HTX; tổng hợp báo cáo và đề xuất phương hướng Thường trực Liên minh HTX.

- Tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển, Tổ hợp tác, HTX và liên hiệp HTX.

- Tham muu trong việc thực hiện về công tác tuyên truyền đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, vận động phát triển phát triển KTTT.

- Nghiên cứu, đề xuất với thường trực ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thông tin tuyên truyền trong hệ thống Liên minh HTX.

- Tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ tổ hợp tác và HTX. Hướng dẫn nghiệp vụ nếu có nhu cầu của HTX.

- Phối hợp với các Sở, ban ngành đoàn thể xây dựng các chương trình hỗ trợ phát triển KTTT.

3. Trung tâm tư vấn hỗ trợ phát triển HTX:

a) Chức năng:

- Tuyên truyền, vận động thành lập mới HTX và phát triển thành viên Liên minh HTX.

- Tham mưu giúp Thường trực về công tác tư vấn, hỗ trợ các HTX về pháp lý, tiếp thị, đầu tư, tiếp cận công nghệ mới.

- Tham mưu về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, THT và người lao động trên toàn tỉnh.

b) Nhiệm vụ:

- Tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ, vận động thành lập mới HTX và phát triển thành viên.

- Bảo vệ quyền hợp pháp cho các thành viên.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học – công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường và các lĩnh vực khác.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ xã viên và người lao động trong các HTX và thành viên.  

- Tiếp nhận và triển khai thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước và các khoản viện trợ của các tổ chức trong và ngoài nước có mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác, HTX.

- Theo dõi hướng dẫn các HTX, THT về đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, quản lý môi trường, thực hiện an toàn vệ sinh lao động, phòng chóng cháy nổ.


    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nội dung mặc định
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313322
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech