Thông tin chung

Giới thiệu

Thông tin chung

Liên minh HTX Bình Thuận được thành lập theo Quyết định 1198/QĐ/UB-BT, Ngày 14/10/1994 của UBND tỉnh Bình Thuận “Công nhận thành lập Hội đồng Liên minh các HTX Bình Thuận”, Quyết định số 177/QĐ-UBND Ngày 28/01/2007 của UBND tỉnh “V/v công nhận Bản điều lệ Liên minh HTX Bình Thuận” đã thay đổi tên Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã Bình Thuận thành Liên minh Hợp tác xã Bình Thuận và Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Bình Thuận thay thế Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 18/01/2007.

Liên minh Hợp tác xã Bình Thuận là tổ chức kinh tế - xã hội, hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012, Điều lệ của Liên minh HTX Bình Thuận và các quy định của pháp luật hiện hành. Liên minh HTX Bình Thuận thuộc hệ thống tổ chức của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Liên minh HTX Bình Thuận dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Từ năm 1994 đến nay, Liên minh Hợp tác xã Bình Thuận đã tổ chức 5 lần Đại hội. Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ V Nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã bầu ra Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh gồm 30 Ủy viên Ban Chấp hành, trong đó có 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 27 Ủy viên.

Liên minh HTX Bình Thuận có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Biểu tượng của Liên minh HTX Bình Thuận: Theo biểu tượng của Liên minh HTX Việt Nam.

Trụ sở Liên minh HTX Bình Thuận đặt tại số 25 - Nguyễn Du, T.Phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

 

Điện thoại: (062)3816089        Fax: (062)3721946 

Email:     Lmhtx@binhthuan.gov.vn

Website:  http://lmhtx.binhthuan.gov.vn    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nội dung mặc định
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2313464
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận 

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận

25 Nguyễn Du - Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Điện Thoại : (84 - 0623) 816.089 - Fax : 0623.721.946

Email : lmhtx@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech